Vedtægter

Vedtægter

For

Kongeåhallen

§1

Kongeåhallen er en selvejende institution, som har til formål at drive idrætshal i Gredstedbro, til gavn for byens og omegnens idræts- og foreningsliv.

§2

Som medlemmer kan optages personer, foreninger eller selskaber, som har interesse i institutionens arbejde. Hvert medlem tegner sig ved køb af et halbevis pa mindst kr. 200,00.

Dette giver livsvarigt medlemskab med stemmeret og valgbarhed ved institutionens generalforsamling. Medlemsbeviser kan ikke overdrages andre uden bestyrelsens samtykke. Hvert medlem, som er fyldt 16 år, har kun 1 stemme uanset antal halbeviser.

§3

Kongeåhallen er en selvejende institution, derfor kan ingen privat person, forening eller selskaber eje parter af institutionen.

§4

Kongeåhallen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Byrådet i Esbjerg valger 1 medlem, mens generalforsamlingen valger de resterende 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Endvidere udpeges 2 suppleanter på generalforsamlingen.

§5

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§6

Bestyrelsens underskrift er forpligtende for institutionen i økonomiske og juridiske forhold. Bestyrelsen kan dog bemyndige kassereren og/eller et andet bestyrelsesmedlem til at udstede checks, girokort samt kvitteringer vedrørende de løbende forretninger i driftsmæssig henseende. Esbjerg Kommune skal spørges inden der optages lån.

Uanset bemyndigelsen har bestyrelsen stedse pligt til at have indseende med institutionens drift.

Ved pantsætning eller salg af fast ejendom kræves altid tiltræden af den samlede

bestyrelse samt byrådet i Esbjerg.

§7

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt (et pr. kvartal) og i øvrigt så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer – heraf formanden eller næstformanden – er til stede.

Der føres protokol over alle beslutninger ved bestyrelsesmøder. Denne underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§8

Regnskabsåret er kalenderåret. Revisionen af det årlige regnskab foretages af en Registreret revisor.

§9

Årlig generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Generalforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved bekendtgørelse i de lokale aviser, blade eller sociale medier med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Valg af bestyrelse – 2 medlemmer afgår.
  5. Valg af registreret revisor
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Evt.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ejere af halbeviser samt 3 medlemmer fra hver af de sportsforeninger i kommunen, som i regnskabsåret har benyttet hallen. For at være valgbar kræves, at medlemmet er fyldt 16 år og har fast bopæl i Esbjerg Kommune.

Stemmeprocedure:

Forslag om afstemning foretages skriftligt. Hver person stemmer på af de foreslåede kandidater og der skal være 2 navne. Hvis dette ikke er tilfældet er stemmesedlen ugyldig. De 2 personer, som opnår højst stemmetal, valges som bestyrelsesmedlemmer, og de 2 efterfølgende bliver automatisk 1. og 2. suppleant.

I tilfældet af stemmelighed mellem 3. og 4. pladsen foretages omvalg mellem disse 2 kandidater.

§10

Bestyrelsen ansætter og afskediger halinspektør. Efter indstilling fra denne er det bestyrelsen, der godkender den endelige plan for udlejning af institutionen. Bestyrelsen fastsætter den for cafeteriet gældende forpagtningsafgift. Endvidere er det bestyrelsen,

der fastsætter betalingen for udlejning af institutionen.

§11

Til vedtægtsændringer kræves at 2/3 af samtlige medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for. Såfremt 2/3 af samtlige medlemmer ikke er til stede, men forslaget dog vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte, skal der holdes ny generalforsamling, og såfremt forslaget her under hensyn til det mødte antal vedtages med stemmeflerhed anses vedtægtsændringen for godkendt. 25 af institutionens stemmeberettigede medlemmer eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal mod forudgående skriftlig anmodning herom kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Vedtægtsændringer generelt skal ikke godkendes af Esbjerg Kommune – dog skal Esbjerg

Kommune godkende ændringer omkring optagelse af lån jfr. §6.

§12

Til beslutning om ophør udkræves samme stemmeflerhed som til vedtægtsændringer. I tilfælde af ophør overgår institutionens aktiver til Esbjerg Kommune.